پیامک جدید تیر 90 مخصوص صبح به خیر گفتن | میهن کمپ

پیامک جدید تیر 90 مخصوص صبح به خیر گفتن

اس ام اس های جدید صبح به خیر گفتن


میهن کمپ | http://mihancamp.com

************ اس ام اس صبح بخیر *************

سلام من

به غنچه ای که صبحدم ، به خنده باز می شود . . .

************ اس ام اس صبح بخیر *************

 

به لحظه های “بی” توبودن سلام میکنم / به سینه ام دلی هست به نام میکنم

تمام میشود این فاصله ها بی گمان / به لحظه های “با “تو بودن سلام میکنم . . .

************ اس ام اس صبح بخیر *************

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟

هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی . . .!؟

سلام من

به غنچه ای که صبحدم ، به خنده باز می شود . . .

************ اس ام اس صبح بخیر *************

به لحظه های “بی” توبودن سلام میکنم / به سینه ام دلی هست به نام میکنم

تمام میشود این فاصله ها بی گمان / به لحظه های “با “تو بودن سلام میکنم . . .

************ اس ام اس صبح بخیر *************

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟

هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی . . .!؟

************ اس ام اس صبح بخیر *************

خزان که مال ما شد ، بهار مال شما

صاف و ساده بگویم ، سلام حال شما !؟

************ اس ام اس صبح بخیر *************

سلام بر تو که عاشق سلام بر تو که شیدا / سلام بر تو که خوابی سلام بر تو که رویا

سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا / سلام راوی غم ها سلام عاشق شیدا . . .

************ اس ام اس صبح بخیر *************

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب!

ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم !

************ اس ام اس صبح بخیر *************

سلام

صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم

و تو خودت را در آینه من آبی

بیا برویم باورمان را قدم بزنیم

تا شانه های خیابان خیال کنند

جنگل و دریا بهم رسیده اند . . .

************ اس ام اس صبح بخیر *************

سلام بهونه قشنگ من برای زندگی / آره بازم منم همون بهونه همیشگی

فدایه مهربونیات چه میکنی با سرنوشت / دلم برات تنگ شده بود این نامه و واست نوشت . . .

************ اس ام اس صبح بخیر *************

سلام

ببخشید ما داشتیم تو کوچه اس ام اس بازی میکردیم

یکی از سلاما افتاد تو خونتون ! میشه پسش بدین !؟؟

ما منتظریم !

************ اس ام اس صبح بخیر *************

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند

وسلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند

و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی . . .

************ اس ام اس صبح بخیر *************

(اس ام اس برای جواب سلام)

سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا برجاست

سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

سلام من

به آن پرند سپیده وشادمان

که در سپیده با نسیم

ترانه ساز می شود

************ اس ام اس صبح بخیر *************

سلام من

به پیچکی که صبح دست سبز او

به سوی آسمان بی کران دراز می شود . . .

************ اس ام اس صبح بخیر *************

به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم

و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود . . .

************ اس ام اس صبح بخیر *************

اس ام اس سلام برای نماز صبح

سلام من

به هر چه وبه هر کــــسی که با سحر

تمام جسم و جان او پر از نماز می شود . . .

************ اس ام اس صبح بخیر *************

سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش!

سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران

روزت به خیر باد

ارسال نظر