پرچم های ایران از ابتدا تا کنون | میهن کمپ

پرچم های ایران از ابتدا تا کنون

جمهوری اسلامی ایران

مرور کوتاه تصویری از پرچمهای ایران از انتها به ابتدا…

دوران پهلوی

دوران ناصر الدین شاه، مشروطیت و پهلوی

دوره محمد شاه

دوره آقا محمد خان

دوران قاجار

و

دوران زندیه و نادر شاه افشار

شاه طهماسب

صفویه (شاه اسماعیل)

نشان شیر و خورشید برای اولین بار از اینجا وارد پرچم ایران شده است.مهمترین و اصلی ترین پرچم صفویه

تیموریان

سلجوقیان

غزنویان

سرخ جامگان(رنگ سرخ نماد پیروان بابک خرمدین)

سیاه جامگان (رنگ سیاه نماد پیروان ابومسلم خراسانی)

ساسانیان (درفش کاویانی در دوره ساسانیان هم مطرح بوده

اشکانیان (درفش اشکانیان با خورشید آراسته میشده است)

دیگر درفش هخامنشیان

کوروش کبیر

هخامنشیان

دوره اساطیری ( درفش کاویانی، نمادی از کاوه آهنگر ، فریدون و جمشید)

ارسال نظر