نوزادی در ژاپن که پس از ۳ روز، از زیر آوار، زنده بیرون آمد ! | میهن کمپ

نوزادی در ژاپن که پس از ۳ روز، از زیر آوار، زنده بیرون آمد !

نیروهای ژاپنی موفق به نجات نوزادی در دهکده “ایشنوماکی” شدند…

این دختر ۴ ماهه زمانی که امواج سهمگین خانه ی او و خانواده اش را ویران کرد از آغوش پدر و مادرش در دهکده تخریب شده ی”ایشنوماکی” جدا شده بود.
برای سه روز، خانواده او فکر می کردند که فرزندشان را برای همیشه از دست داده اند. اما به یکباره معجزه ای رخ داد و فرزند آنها از زیر آورا زنده بیرون آورده شد.

ارسال نظر