مجموعه جدید اس ام اس و پیامک های فلسفی و عرفانی | میهن کمپ

مجموعه جدید اس ام اس و پیامک های فلسفی و عرفانی

آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند.
– محمد حجازی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد.
«امرسون

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بعضی ها ” حریم خصوصی ” برایشان مفهومی ندارد وقت رفاقت یا زندگی با آنها مثل این است که وسط چهارراه نشسته ای !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی با خدا گل یا پوچ بازی میکنی ، نترس !
تو برنده ای ، چون خدا همیشه دو دستش پُره

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آن هایی که عمیقا عشق می ورزند، هیچ گاه پیر نمی شوند. ممکن است بر اثر کهولت سن از دنیا بروند اما جوان می میرند
آرتور وینگ پینرو

بقیه در …
بعضی ها ” حریم خصوصی ” برایشان مفهومی ندارد وقت رفاقت یا زندگی با آنها مثل این است که وسط چهارراه نشسته ای !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی با خدا گل یا پوچ بازی میکنی ، نترس !
تو برنده ای ، چون خدا همیشه دو دستش پُره

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آن هایی که عمیقا عشق می ورزند، هیچ گاه پیر نمی شوند. ممکن است بر اثر کهولت سن از دنیا بروند اما جوان می میرند
آرتور وینگ پینرو

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بزرگترین آموزه تاریخ این است که (صبورانه واقعیت رابپذیریم وپندارهای یکدیگرراارج نهیم.)
ویل دورانت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اشو: کسی که نتواند همه را دوست بدارد نمیتواند هیچ کس را دوست بدارد!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به یاد داشته باش که برای موفقیت، بیش از هر چیز به اراده و تصمیم نیاز داری.
آبراهام لینکلن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در هر لحظه از زندگیتان این فرصت به شما داده می شود که بین عشق و ترس یکی را انتخاب کنید.
ترس به جز یک راه تنگ و باریک چیز دیگری ندارد. ترس قول می دهد شما را به جایی که می خواهید ببرد،
اما عشق به شما می گوید بالهای خود را بپوش و با من پرواز کن.
امانوئل کانت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وفای بی وفایان کرده پیرم، برم یار وفاداری بگیرم، اگر یار وفاداری ندیدم، سر قبر وفاداری بمیرم
بابا طاهر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گل سرخ مظهر زندگی است. خارهایش نمایانگر راه تجربه اند، آزمونها و زحمتهایی که هریک از ما برای فهم زیبایی راستین باید تاب بیاوریم
مارک فیشر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هوس بازان کسی راکه زیبا می بینند دوست دارند…
اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند…..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حتی تصمیم درست اگر خیلی دیر گرفته شود، غلط از آب در می آید.
والتر کرایسلر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسان آگاه می داند که زندگی پیوسته در حال تغییر است؛ زندگی یعنی تغییر. تنها یک چیز همیشگی است و آن خود تغییر است.
اشو – فیلسوف هندی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کتاب رسالت ما محبت است و زیبائیست ، تا بلبل های بوسه بر شاخ ارغوان بسرایند.
شور بختان را نیکفرجام ، بردگان را آزاد و ناامیدان را امیدوار خواسته ایم.
احمد شاملو

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هرگاه گرفتن تصمیم مهمی را دشوار یافتید بدانید که علتش تنها یک چیز است و آن اینکه تصور روشنی از ارزشهای خود ندارید
آنتونی رابینز

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری
کن که قابل نوشتن باشد
بنجامین فرانکلین

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آگر قادر نیستی خود را بالا ببری
همانند سیب باش تا با افتادنت
اندیشه ای را بالا ببری

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
درد من حصار برکه نیست
درد من زیستن با ماهیانی است
که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است
حمید مصدق

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر دیگران توانستند
نا امید نباش
تو هم میتوانی اگر توانستی
……مغرور نباش
دیگران نیز میتوانند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زمانی که از یک نفر تمجید و تعریف میکنید
همانند این است که گودالی عمیق جلوی پایش حفر کرده اید
فقط عاقلان در این گودال نمی افتند

آخیقار- حکیم آشوری

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند.
فیثاغورث

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق عشق می آفریند
عشق زندگی میبخشد
زندگی رنج به همراه دارد
رنج دلشوره می آفریند
دلشوره جرات می بخشد
…جرات اعتماد به همراه دارد
اعتماد امید می آفریند
امید زندگی میبخشد
زندگی عشق می آفریند
عشق عشق می آفریند
مارگوت بیکل

ارسال نظر