لطیفه های طنز کودکانه | میهن کمپ

لطیفه های طنز کودکانه

کانال سوئز

آموزگاری از یکی از دانش آموزان کلاس خود پرسید:بگو ببینم کانال سوئز در کجاست؟  دانش آموز کمی فکرکرد و بعد با تعجب گفت: نمی دانم، آقا. تلویزیون ما چنین کانالی را نمی گیرد!

تعریف

پرویز: چه خط قشنگی داری!  هوشنگ: کاش من هم می توانستم یک چنین تعریفی از تو بکنم.  پرویز: تو هم، اگر مثل من، دروغ می گفتی، می توانستی.

آخر فیلم

اولی: فیلم دیشب را تا آخر دیدی؟  دومی: بله  اولی: من خوابم برد. آخرش چی شد؟  دومی: هیچی، فیلم تمام شد.

خیلی نمی شه

معلم: یک یکی می شه چند تا؟  شاگرد: فکر نمی کنم خیلی بشه!!

پلاکارد

مظفر روی کمربندش یک پلاکارد می چسباند که نوشته شده بود «به زودی در این محل یک موبایل نصب خواهد شد.»

ارسال نظر