عاشقانه ترین صحنه های زندگی | میهن کمپ

عاشقانه ترین صحنه های زندگی

گیره بینی

تا کجا میخواهی بروی؟!

اینهمه رفتنت چه فایده ای دارد اصلا؟

به پشت سرت نگاه کن!

این سایه ی تو نیست!

منم که به دنبال تو راه افتاده ام!

مثل بادکنکی به دست کودکی!

هرجا میروی با یک نخ به تو وصلم!

نخ را که قطع کنی میروم پیش خدا!!

کیف آلوما والت

ارسال نظر