حاجی فیروز ها در تهران و ديگر شهر هاي بزرگ به خيابان ها آمدند | میهن کمپ